درقی - dergi

Kamus-u Fransevi درقی dergi maddesi. Sayfa:569


Qu'est-ce que dergi درقی, le sens du mot درقی. A propos درقی turque. Dictionnaire de langue ottomane

درقی dergi fransızca ne demek, درقی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

درقی ماذا تقصد الفرنسية درقی وسائل الفرنسية درقی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327