ریشی - rişi

Kamus-u Fransevi ریشی rişi maddesi. Sayfa:635


Qu'est-ce que rişi ریشی, le sens du mot ریشی. A propos ریشی turque. Dictionnaire de langue ottomane

ریشی rişi fransızca ne demek, ریشی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ریشی ماذا تقصد الفرنسية ریشی وسائل الفرنسية ریشی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326