ندبی - nedbi

Kamus-u Fransevi ندبی nedbi maddesi. Sayfa:1271


Qu'est-ce que nedbi ندبی, le sens du mot ندبی. A propos ندبی turque. Dictionnaire de langue ottomane

ندبی nedbi fransızca ne demek, ندبی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ندبی ماذا تقصد الفرنسية ندبی وسائل الفرنسية ندبی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332