ندفی - nedfi

Kamus-u Fransevi ندفی nedfi maddesi. Sayfa:1271


Qu'est-ce que nedfi ندفی, le sens du mot ندفی. A propos ندفی turque. Dictionnaire de langue ottomane

ندفی nedfi fransızca ne demek, ندفی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ندفی ماذا تقصد الفرنسية ندفی وسائل الفرنسية ندفی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 148 159 170 181 192 203 214 225 236 247 258 269 280 291 302 313 324