داده - dade

Kamus-u Fransevi داده dade maddesi. Sayfa:560


Qu'est-ce que dade داده, le sens du mot داده. A propos داده turque. Dictionnaire de langue ottomane

داده dade fransızca ne demek, داده anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

داده ماذا تقصد الفرنسية داده وسائل الفرنسية داده معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333