راقی - rakı

Kamus-u Fransevi راقی rakı maddesi. Sayfa:613


Qu'est-ce que rakı راقی, le sens du mot راقی. A propos راقی turque. Dictionnaire de langue ottomane

راقی rakı fransızca ne demek, راقی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

راقی ماذا تقصد الفرنسية راقی وسائل الفرنسية راقی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333