ساری - sarı

Kamus-u Fransevi ساری sarı maddesi. Sayfa:657


Qu'est-ce que sarı ساری, le sens du mot ساری. A propos ساری turque. Dictionnaire de langue ottomane

ساری sarı fransızca ne demek, ساری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ساری ماذا تقصد الفرنسية ساری وسائل الفرنسية ساری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 292 303 314 325