ساری - sarı

Kamus-u Fransevi ساری sarı maddesi. Sayfa:658


Qu'est-ce que sarı ساری, le sens du mot ساری. A propos ساری turque. Dictionnaire de langue ottomane

ساری sarı fransızca ne demek, ساری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ساری ماذا تقصد الفرنسية ساری وسائل الفرنسية ساری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326