ضرسی - darsi

Kamus-u Fransevi ضرسی darsi maddesi. Sayfa:784


Qu'est-ce que darsi ضرسی, le sens du mot ضرسی. A propos ضرسی turque. Dictionnaire de langue ottomane

ضرسی darsi fransızca ne demek, ضرسی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ضرسی ماذا تقصد الفرنسية ضرسی وسائل الفرنسية ضرسی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 287 298 309 320 331