ندفه - nedfe

Kamus-u Fransevi ندفه nedfe maddesi. Sayfa:1271


Qu'est-ce que nedfe ندفه, le sens du mot ندفه. A propos ندفه turque. Dictionnaire de langue ottomane

ندفه nedfe fransızca ne demek, ندفه anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ندفه ماذا تقصد الفرنسية ندفه وسائل الفرنسية ندفه معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 147 158 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 290 301 312 323 334