های - hay

Kamus-u Fransevi های hay maddesi. Sayfa:1320


Qu'est-ce que hay های, le sens du mot های. A propos های turque. Dictionnaire de langue ottomane

های hay fransızca ne demek, های anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

های ماذا تقصد الفرنسية های وسائل الفرنسية های معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333